De Stichting Wintersport Gehandicapten (SWG) heeft Algemene Voorwaarden opgesteld, hieronder staan deze voorwaarden uitgebreid beschreven. Heb je naar aanleiding van deze voorwaarden nog vragen? Neem dan contact met ons op.

1

Stichting Wintersport Gehandicapten, hierna te noemen de reisorganisator: degene die op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt.

2

De reiziger: de wederpartij van de reisorganisator.

3

De reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij de reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van tevoren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uur omvat alsmede ten minste 2 van de volgende diensten: a) vervoer, b) verblijf, c) een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.

4

De reiziger heeft het recht om binnen 48 uur na de totstandkoming van de reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen. De reiziger heeft geen herroepingsrecht in geval de reisovereenkomst wordt gesloten binnen acht weken voor vertrek.

5

Na aanvaarding van de inschrijving door de reisorganisator is door de reiziger een aanbetaling verschuldigd. Binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur dient er 20% van de reissom voldaan te zijn. 3 maanden voor aanvang van de reis de volgende 30%. Het resterende percentage van 50% een maand voor aanvang van de reis. De reissom is mede gebaseerd op basis van halfpension en verblijf op een 2- of 3-persoonskamer. Verzoek voor een eenpersoonskamer kan bij inschrijving worden ingediend bij de reisorganisator, meerkosten voor de kamer zijn voor rekening van de reiziger.

6

Aan het sluiten van een reisovereenkomst verbindt de reisorganisator de voorwaarde dat de reiziger een reisverzekering met wintersportdekking sluit en kan tevens bewijs daarvan verlangen. Voor de reis naar Italië is tevens een aansprakelijkheidsverzekering verplicht.

7

De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, als die door derden zijn opgesteld of uitgegeven.

8

De reiziger verstrekt tijdig voor het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent zichzelf en de door hem/haar aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren in ieder geval mobiele telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen).

9

De reiziger vermeldt bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door de reisorganisator omtrent zijn/haar eigen lichamelijke en geestelijke toestand alsmede omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers.

10

Indien de reiziger in zijn informatieplicht tekort schiet kan dit tot gevolg hebben dat deze reiziger(s) door of namens de reisorganisator van (verdere) deelname aan de reis wordt (worden) uitgesloten. In dat geval worden alle hiermee gemoeide kosten aan de reiziger in rekening gebracht.

11

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisator inclusief de van toepassing verklaarde voorwaarden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger zo spoedig mogelijk een bevestiging en/of een factuur.

12

De reisorganisator kan de reisovereenkomst voor Italië voor 1 januari 2024 opzeggen in geval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimum aantal deelnemers. Voor Italië geldt een minimum aantal reizigers van 30 personen. Voor Oostenrijk geldt geen minimum aantal reizigers.

13

Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze ook nog na aanvaarding door de reiziger van het aanbod en eventuele bevestiging door de reisorganisator, worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 48 uur na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

14

De reisorganisator kan de reisovereenkomst slechts wijzigen wegens gewichtige omstandigheden die hij de reiziger onverwijld meedeelt. De reiziger kan de wijziging slechts afwijzen indien zij hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

15

De reisorganisator kan tot dertig dagen voor aanvang van de reis de reissom verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten (met inbegrip van brandstofkosten) of de verschuldigde belastingen en heffingen. Bij toepassing van deze bepaling geeft de reisorganisator aan op welke wijze de verhoging is berekend. De reiziger kan de verhoging afwijzen.

16

Vanaf de datum waarop de volledige reissom betaald moet zijn volgens de voorwaarden van de reisorganisator en ook daadwerkelijk betaald is, zal de reisorganisator de reissom niet meer verhogen.

17

De reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de reisorganisator, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem is toe te rekenen.

18

Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.

19

De reisorganisator is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade zou hebben kunnen verhalen uit hoofde van een door hem afgesloten verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering.

20

De reiziger kan de reisovereenkomst opzeggen. Doet hij dat dan is hij verplicht om aan de reisorganisator de schade te vergoeden die deze ten gevolge van de opzegging lijdt. Deze bedraagt maximaal eenmaal de reissom.

21

De reiziger is verplicht klachten over door hem ter plaatse geconstateerde, of door hem als zodanig beoordeelde, nalatigheden in de uitvoering van de reisovereenkomst zo spoedig mogelijk ter plaatse schriftelijk mede te delen aan de betrokken dienstverlener of aan de reisorganisator. Deze zal direct streven naar een passende oplossing.

22

De reiziger dient bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van een geldig paspoort of identiteitskaart. Indien de reiziger bij gebrek aan de nodige documenten en de hiervoor genoemde bewijzen de reis niet of slechts gedeeltelijk kan maken, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen geheel voor zijn eigen rekening.

23

Het gebruiken/vervoeren/handelen van/in drugs is niet toegestaan. Dit is voor de reisorganisator voldoende reden om de vakantie voor desbetreffende reiziger vroegtijdig af te breken, zonder recht op restitutie van de reissom. Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol/drugs zich op de piste te begeven.

24

Deelnemers die niet ADL-zelfstandig zijn, dienen zelf een verzorger mee te nemen. Deze verzorger betaalt het volledige deelnemerstarief.

25

Deelname is uitsluitend op eigen risico. De reiziger vrijwaart de reisorganisator van alle aansprakelijkheid van persoonlijk letsel en/of anderszins opgelopen schade gedurende de gehele reis aan deelnemers, instructeurs, materiaal en/of derden.

25

Uit veiliheidsoverwegingen verplicht de reisorganisator iedereen om een skihelm te dragen tijdens het skiën.

25

Het meenemen van douche-/toiletstoelen, elektrische of extra handbewogen rolstoel(en) is niet toegestaan tijdens de reis naar Italië in verband met beperkte ruimte in de bus.

Wilt u ons ook steunen? Dat kan!

Word donateur